Integriteitscode | Intertruck
 
Home / Integriteitscode

Integriteitscode

Inleiding

Intertruck Benelux en haar dochterondernemingen (hiernavolgend: Intertruck) zetten zich in om de werkzaamheden van Intertruck over de gehele wereld in naleving van alle geldende wetten uit te voeren. Naast kwaliteit, service en expertise hebben wij ethiek en integriteit dan ook hoog in het vaandel staan. Wij achten het ethisch en integer handelen van onze organisatie en onze medewerkers van groot belang. Medewerkers van Intertruck worden daarom geacht iedere gedraging, die afbreuk doet aan hun integriteit achterwege te laten. Om hieraan te kunnen voldoen, is een integriteitscode opgesteld. Deze integriteitscode geldt voor alle medewerkers van Intertruck en ingehuurd personeel (uitzendkrachten), ongeacht hun rol of functie binnen het bedrijf. 

 

De integriteitscode omvat de volgende onderwerpen:

1.Omkoping en corruptie;

2.Het aannemen en verstrekken van geschenken en giften;

3.Uitnodigingen voor reizen, congressen, evenementen en diners; 

4.Klokkenluidersregeling

 

Ad. 1Omkoping en corruptie

In de integriteitscode van Intertruck is het volgende opgenomen aangaande omkoping en corruptie:

•Wij voeren eerlijke concurrentie voor opdrachten op basis van de kwaliteit en de prijs van onze producten. Wanneer Intertruck zaken doet met andere partijen, maakt zij geen gebruik van omkoping. Intertruck zal tevens geen partnership aangaan met enig ander bedrijf dat omkoping duldt. Wij zullen daarom nooit deel nemen aan enige regeling, opgezet om direct of indirect iets van waarde te leveren aan een niet-werknemer van Intertruck (inclusief overheidsfunctionarissen) voor onethische doeleinden.  

Onze integriteitscode voorziet verder in de volgende specifieke verbodsbepalingen voor onze medewerkers:

•Het is een medewerker van Intertruck verboden om direct of indirect klanten of andere zakenpartners steekpenningen aan te bieden, te betalen, te geven of te beloven. Medewerkers van Intertruck mogen hun functie niet gebruiken om persoonlijke voordelen te bedingen, te vragen, te aanvaarden, te verkrijgen of om persoonlijke voordelen te laten beloven. 

•Het is een medewerker verboden om overheidsambtenaren om te kopen door direct of indirect steekpenningen aan te bieden, te betalen, te geven of te beloven aan overheidsfunctionarissen of om zulke aanbiedingen, betalingen, geschenken of beloften goed te keuren.

 

Ad. 2Het aannemen en verstrekken van geschenken en giften

Hoewel geschenken in veel gevallen gepast kunnen zijn, mogen medewerkers van Intertruck deze niet ontvangen c.q. verstrekken als hiermee het verbod op corruptie wordt overschreden.  

Ten aanzien van geschenken en giften dient het volgende in acht te worden genomen door onze medewerkers:

•Geschenken mogen alleen worden geaccepteerd als hiermee de onafhankelijke opstelling van de medewerker ten opzichte van de gever niet wordt beïnvloed. Acceptatie van het geschenk dient niet te leiden tot enige verplichtingen in de toekomst vanuit Intertruck. 

•Geldbedragen mogen nooit worden geaccepteerd en vanzelfsprekend mogen geen gunsten worden gevraagd aan derden voor de medewerker zelf. 

•Geschenken, die namens Intertruck aan een ontvangende partij worden verstrekt, mogen niet worden verstrekt met de bedoeling om de ontvanger daarvan ongepast te beïnvloeden bij het verrichten van zijn/haar officiële verantwoordelijkheden ten behoeve van het bedrijf. Deze geschenken zijn verder van redelijke waarde (geen overdaad) en staan in verhouding tot de functie van de ontvanger en omstandigheden. 

•Alle geaccepteerde attenties worden aangemeld bij de HR afdeling en zullen worden genoteerd in een bedrijfsregister. Dit geldt ook voor de uitgaven voor alle geschenken voor klanten en zakenpartners, ongeacht hoe onbeduidend de geldelijke waarde daarvan is. 

 

Ad. 3Uitnodigingen voor reizen, congressen, evenementen en diners

Uitnodigingen voor reizen, congressen, evenementen en diners kunnen ook aanleiding geven tot corruptie. Het voornaamste doel van één van bovenstaande activiteiten moet een zakelijk verband hebben, met andere woorden: een met zaken verbonden reis, congres, evenement of diner moet niet worden overschaduwd door niet-zakelijke activiteiten.  

De medewerkers van Intertruck dienen hierbij de volgende aspecten in ogenschouw te nemen:

•Een medewerker beoordeelt of een ontvangen uitnodiging functioneel is en in het belang van Intertruck. Alle uitnodigingen worden besproken met de leidinggevende. Tevens worden alle ontvangen uitnodigingen gemeld bij de HR afdeling en worden deze opgenomen in het bedrijfsregister. 

•Uitnodigingen voor reizen, congressen, evenementen en diners worden nooit verstrekt c.q. aanvaard door een medewerker van Intertruck in ruil voor een tegenprestatie.

•Er wordt niet op kosten van derden gereisd. 

 

Ad. 4Klokkenluidersregeling

Geen enkel beleid kan iedere mogelijke situatie die zich voor kan doen voorzien. Medewerkers van Intertruck worden aangemoedigd om alle vragen over specifieke feiten en omstandigheden, die te maken kunnen hebben met enige bepalingen uit de integriteitscode van Intertruck te bespreken met hun manager. 

Verder worden medewerkers nadrukkelijk aangemoedigd om eventuele vermoedens van misstanden door het bedrijf, collega’s of derden te melden. Hiervoor is een klokkenluidersregeling opgesteld. De essentie van deze regeling is het beschermen van medewerkers, die melding doen van misstanden. Intertruck garandeert deze medewerkers dan ook dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed is op zijn/haar functioneren binnen de organisatie. 

 

Nadere informatie

Voor eventuele verduidelijking van de integriteitscode kunt u zich wenden tot Marisca Klijnsmit (HR): hr@intertruck.com.